Coppens & Coen

Architecten
Boudewijnlaan 133- 9300 Aalst +32 (0)53 77 23 13 info@coppens-coen.be

Algemene voorwaarden

Onze facturen zijn betaalbaar binnen de acht dagen vanaf de factuurdatum op onze rekening met nummer BE79 2930 0020 1533 (Fortis Bank).

Alle vermelde bedragen zijn te vermeerderen met het BTW-tarief van toepassing.

 

Bij (gedeeltelijke) niet-betaling van één factuur op de vervaldag is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 1% per begonnen maand van het (openstaande) factuurbedrag.

 

Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding wegens niet-betaling verschuldigd, ten belope van 10% op het (openstaand) factuurbedrag, met een minimum van 100 €, onverminderd het recht van Coppens & Coen bvba om hogere schade te bewijzen.

 

Onkosten verbonden aan onbetaalde cheques of wissels, evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden aan de klant afzonderlijk aangerekend.

 

Deelbetalingen worden eerst toegerekend op de schadevergoeding, kosten en intresten en dan pas op de hoofdsom, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.