Coppens & Coen

Architecten
Boudewijnlaan 133- 9300 Aalst +32 (0)53 77 23 13 info@coppens-coen.be

Algemene voorwaarden

Onze facturen zijn betaalbaar binnen de acht dagen vanaf de factuurdatum op onze rekening met nummer BE79 2930 0020 1533 (Fortis Bank).

Alle vermelde bedragen zijn te vermeerderen met het BTW-tarief van toepassing.

 

Bij (gedeeltelijke) niet-betaling van één factuur op de vervaldag is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 1% per begonnen maand van het (openstaande) factuurbedrag.

 

Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding wegens niet-betaling verschuldigd, ten belope van 10% op het (openstaand) factuurbedrag, met een minimum van 100 €, onverminderd het recht van Coppens & Coen bvba om hogere schade te bewijzen.

 

Onkosten verbonden aan onbetaalde cheques of wissels, evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden aan de klant afzonderlijk aangerekend.

 

Deelbetalingen worden eerst toegerekend op de schadevergoeding, kosten en intresten en dan pas op de hoofdsom, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.

 

De categorieën opdrachten die onze facturen vermelden, zijn de volgende:

- Cat. A: groepswoningbouw

- Cat. B: particuliere woningen 

- Cat. C: bedrijfsgebouwen, waaronder

- C.1: commercieel / kantoor

- C.2: technisch opdrachten

- C.3: volumebouw

- Cat. D: scholenbouw

- Cat. E: diversen (zoals overige technische opdrachten, expertises, etc.)

 

Alle door ons ontworpen plannen, schetsen, maquettes en digitale voorstellingen blijven de uitsluitende eigendom van bvba Architectenassociatie Coppens & Coen en deze mogen noch nagemaakt, noch aangepast worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming. De auteursrechtelijke bescherming beslaat het reproductierecht op de plannen, schetsen, maquettes en digitale voorstellingen zelf, alsook het recht om te bouwen of in te richten op basis van deze grafische vormen en communicatiedragers en het recht om de resultaten ervan te fotograferen en aan het publiek mee te delen.

 

Bij wijze van strikte uitzondering vindt de volgende beperkte overdracht van auteursrecht plaats aangaande de opdrachtcategorieën A, B, C.1 en D :

- de hierboven opgesomde grafische vormen en communicatie-dragers mogen worden herdrukt onder de strikte voorwaarde dat de herdruk kadert in het aan ons toevertrouwde (bouw)project en er geen enkele wijziging aan het originele ontwerp wordt aangebracht;

 

- foto’s en afbeeldingen van de ontworpen bouwwerken en inrichtingen mogen worden gemaakt en gereproduceerd voor het gebruik binnen de private sfeer;

 

- foto’s en afbeeldingen van de ontworpen bouwwerken en inrichtingen mogen worden gemaakt, gereproduceerd en publiek gemaakt indien deze betrekking hebben op de lokalisering van het gebouw en op de promotie van de commerciële activiteiten van de bouwheer of de opdrachtgever (zoals bijvoorbeeld een brochure met een voorstelling van het bedrijfsgebouw), zolang de voornoemde commerciële activiteiten geen architecturale of bouwkundige strekking hebben.

 

Elke andere uitzondering op de auteursrechtelijke bescherming van de door ons ontworpen plannen, schetsen, maquettes en digitale voorstellingen dient schriftelijk te worden vastgesteld en zal het voorwerp uitmaken van een aparte offerte. 

 

Onze Algemene Voorwaarden kunnen ook hier  in PDF gedownload worden.